Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


พระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้494
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว666
mod_vvisit_counterเดือนนี้1804
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2831
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด545053

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2019-04-20 01:03

ระบบฐานข้อมูลวัด

เว๊บไซต์น่าสนใจ

หน้าแรก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐) ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ ..เปิดอ่าน..
     -ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ..เปิดอ่าน..
     -กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ..เปิดอ่าน..
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ..เปิดอ่าน..
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ..เปิดอ่าน..
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ..เปิดอ่าน..
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ..เปิดอ่าน..
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ..เปิดอ่าน..

ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
     ๑ นโยบายของรัฐบาล

มาตรา ๙(๓) แผนงาน โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
     ๑. คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานศาสนสถาน
          ๑.๑ การขออนุญาตสร้างวัด 
               -การขออนุญาตสร้างวัดกรณีทั่วไป
               -การขอใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด
               -การขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด
          ๑.๒ การขออนุญาตตั้งวัด
          ๑.๓ การยกวัดร้างขั้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
          ๑.๔ การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
          ๑.๕ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
          ๑.๖ การรับรองสภาพวัด
          ๑.๗ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดและเพิ่มชื่อวัด
          ๑.๘ การขอย้ายวัด
          ๑.๙ การขอรวมวัด
          ๑.๑๐ การยุบเลิกวัด
          ๑.๑๑ การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
          ๑.๑๒ การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดประสบวินาศภัย
          ๑.๑๓ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินของวัด
          ๑.๑๔ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนา
                 (อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น)
          ๑.๑๕ หลักเกณฑ์การคัดเลือกวัดที่เข้าร่วมโครงการสวนสมุนไพรในวัด
     ๒. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..เปิดอ่าน..
     ๓. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..เปิดอ่าน..
     ๔. แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ..เปิดอ่าน..

มาตรา ๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือสัญญาร่วมทุน

มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
     ๑. มติมหาเถรสมาคม
     ๒. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐
     ๓. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ..เปิดอ่าน..

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

Free Counters

ผอ.พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

ผอ.พศจ.เชียงใหม่

 


นางอารีย์ พันธุ์จันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฮอตไลน์

Banner