Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


พระอารามหลวงรองเจ้าคณะภาค ๗


พระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


พระเทพปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)


พระราชวิสุทธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

งานพุทธศาสนศึกษา

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้112
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้171
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว796
mod_vvisit_counterเดือนนี้2828
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3221
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด584284

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2020-05-26 12:57

ระบบฐานข้อมูลวัด

เว๊บไซต์น่าสนใจ

หน้าแรก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐) ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ..เปิดอ่าน..
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..เปิดอ่าน..
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ ..เปิดอ่าน..
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ..เปิดอ่าน..
- กฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด ฯ ..เปิดอ่าน..
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ..เปิดอ่าน..
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ..เปิดอ่าน..
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ..เปิดอ่าน..

- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ..เปิดอ่าน..
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ..เปิดอ่าน..
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ..เปิดอ่าน..
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ..เปิดอ่าน..

ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
นโยบายของรัฐบาล

มาตรา ๙(๓) แผนงาน โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
๑. คู่มือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานศาสนสถาน
๑.๑ การขออนุญาตสร้างวัด 
-การขออนุญาตสร้างวัดกรณีทั่วไป
-การขอใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด
-การขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด
๑.๒ การขออนุญาตตั้งวัด
๑.๓ การยกวัดร้างขั้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
๑.๔ การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
๑.๕ การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
๑.๖ การรับรองสภาพวัด
๑.๗ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อวัดและเพิ่มชื่อวัด
๑.๘ การขอย้ายวัด
๑.๙ การขอรวมวัด
๑.๑๐ การยุบเลิกวัด
๑.๑๑ การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
๑.๑๒ การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดประสบวินาศภัย
๑.๑๓ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินของวัด
๑.๑๔ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกวัดพัฒนา
(อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น)
๑.๑๕ หลักเกณฑ์การคัดเลือกวัดที่เข้าร่วมโครงการสวนสมุนไพรในวัด
๒. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..เปิดอ่าน..
๓. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ..เปิดอ่าน..
๔. แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ..เปิดอ่าน..

มาตรา ๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือสัญญาร่วมทุน

มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
๑. มติมหาเถรสมาคม
๒. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ..เปิดอ่าน..

มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 

Free Counters

ผอ.พศ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ฮอตไลน์

Banner

Facebook สนง.พศจ.ชม.

twitter สนง.ชม