Get Adobe Flash player

การร้องเรียน


กฎกระทรวง


Application แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

 

รองเจ้าคณะภาค ๗


พระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


พระเทพปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ (ธ)


พระราชวิสุทธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

งานพุทธศาสนศึกษา

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้54
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้80
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้317
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว702
mod_vvisit_counterเดือนนี้1269
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3780
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด593349

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 103.55.142.140
,
Now is: 2020-08-13 14:54

อำนาจหน้าที่

โครงสร้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบาย
ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน
ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ปัญหา และอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเีรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธ-
ศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธ-
ศาสนา

๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

๘. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ผอ.พศ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การป้องการโควิด

พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

วัดท่าตอน พระอารามหลวง

วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดสวนดอก พระอารามหลวง

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

twitter สนง.ชม

Facebook สนง.พศจ.ชม.

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ถาม-ตอบ