รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O1 โครงสร้าง ...เปิดดู...

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ...เปิดดู...

O3 อำนาจหน้าที่ ...เปิดดู...

O4 แผนยุทธศาสตร์ ...เปิดดู...

O5 ข้อมูลการติดต่อ ...เปิดดู...

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...เปิดดู...

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ...เปิดดู...

O9 Social Network ...เปิดดู...

O10 แผนการดำเนินงาน ...เปิดดู...

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ...เปิดดู...

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ...เปิดดู...

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ...เปิดดู...

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ...เปิดดู...

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ...เปิดดู...

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ...เปิดดู...

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ...เปิดดู...

O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ...เปิดดู...

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ...เปิดดู...

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ...เปิดดู...

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ...เปิดดู...

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ...เปิดดู...

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...เปิดดู...

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...เปิดดู...

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำ ...เปิดดู...

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ...เปิดดู...

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ...เปิดดู...

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ...เปิดดู...

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ...เปิดดู...

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ...เปิดดู...

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ...เปิดดู...

O39 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ...เปิดดู...

O40 รายงานการกำกับ ติดตามและดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ...เปิดดู...

O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ...เปิดดู...

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ...เปิดดู...

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ...เปิดดู...

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ...เปิดดู...

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...เปิดดู...

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน ...เปิดดู...

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ...เปิดดู...

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ...เปิดดู...