นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่