กฎกระทรวง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- กฎกระทรวง

- เนื้อหาวิสุงคามสีมา

- แบบฟอร์มวิสุงคามสีมา

- เนื้อหาการตั้งวัด

- แบบฟอร์มการตั้งวัด

- แบบคำขออนุญาตปฏิสังขรณ์วัดร้าง

- เนื้อหาการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ

- แบบฟอร์มการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุ

- เนื้อหาการย้ายวัด

- แบบฟอร์มการย้ายวัด

- เนื้อหาการยุบเลิกวัด

- แบบฟอร์มการยุบเลิกวัด

- เนื้อหาการรวมวัด

- แบบฟอร์มการรวมวัด

- เนื้อหาการสร้างวัด

- แบบฟอร์มการสร้างวัด