พระอารามหลวงในจังหวัดเชียงใหม่

- ความรู้เบื้องต้นพระอารามหลวง

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

วัดท่าตอน พระอารามหลวง

วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดสวนดอก พระอารามหลวง

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร