พิธีเจริญพระพทธมนต์เฉลิมพระเเกียรติ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑