ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑