ร่วมประชุมการจัดทำบัญชี รับ จ่าย ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่