ร่วมประชุมติดตามการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ศาสนสมบ้ติ เขตอำเภอเมือง