ร่วมประชุมการขอใช้ประโยชน์และจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้าง