เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเยี่ยมโรงเรียนปริยัติสามัญ