เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเยี่ยมโครงการช่างสิบหมู่ วัดศรีสุพรรณ