ร่วมงานวันบูรพาจารย์และอุทิศถวายพระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร