เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒