ร่วมงานวันคล้ายวันสิ้นพระชน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าดาราภิรมย์