ร่วมอำนวยความสะดวกในการออกโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช