ตรวจเยี่ยมวัดสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด

 

            เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมวัดสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจดูสถานที่ก่อสร้างพระพุทธศรีศากยมุนี อธิษฐานบารมี สะหรีเวียงแก้ว