เข้าร่วมงานคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์

 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์" ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระศรีสิทธิเมธี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

            "ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์" เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน