คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีแสดงสามีจิกรรม เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑