คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1. การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าสำหรับพระภิกษุสามเณรและแม่ชีชาวต่างประเทศ คลิ๊ก
2. การขอเช่าที่ดิน/อาคาร ของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี/3ปี) คลิ๊ก
3. การต่อสัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร ของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี/3ปี) คลิ๊ก
4. การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดิน/อาคาร ของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ส่วนภูมิภาค (รายปี/3ปี) คลิ๊ก