ข้อมูลจำนวนพระภิกษุ-สามเณร และศิษย์วัดในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่    (ข้อมูล    วันที่    สิงหาคม  ๒๕๕๒)

 

ที่

อำเภอ

จำนวน

รวม

พระภิกษุ

สามเณร

ศิษย์วัด

เมืองเชียงใหม่

,๔๔๒

,๑๕๙

๖๘๑

,๒๘๒

จอมทอง

๒๖๒

๑๙๕

๒๑

๔๗๘

แม่แจ่ม

๗๗

๒๗๑

๒๑

๓๖๙

เชียงดาว

๑๕๘

๑๕๔

๓๓

๓๔๕

ดอยสะเก็ด

๒๔๒

๒๓๕

๓๗

๕๑๔

แม่แตง

๒๘๗

๑๗๓

๓๙

๔๙๙

แม่ริม

๒๒๘

๒๕๑

๓๗

๕๑๖

สะเมิง

๖๙

๖๔

๑๖

๑๔๙

ฝาง

๒๘๘

๒๔๖

๙๐

๖๒๔

๑๐

พร้าว

๑๕๑

๑๒๔

๑๕

๒๙๐

๑๑

สันป่าตอง

๒๔๒

๒๘๑

๒๕

๕๔๘

๑๒

สารภี

๒๒๗

๒๒๓

๔๖

๔๙๖

๑๓

สันกำแพง

๑๙๗

๒๑๔

๕๘

๔๖๙

๑๔

สันทราย

๒๕๒

๓๘๓

๓๑

๖๖๖

๑๕

หางดง

๒๑๖

๒๖๕

๒๗

๕๐๘

๑๖

ฮอด

๑๖๑

๒๙๗

๖๐

๕๑๘

๑๗

อมก๋อย

๔๗

๗๖

๓๖

๑๕๙

๑๘

แม่อาย

๑๘๙

๒๘๔

๗๖

๕๔๙

๑๙

ดอยเต่า

๙๗

๘๓

๑๒

๑๙๒

๒๐

เวียงแหง

๗๑

๑๗๙

๒๕๗

๒๑

ไชยปราการ

๘๙

๑๑๐

๑๖

๒๑๕

๒๒

แม่วาง

๑๑๑

๘๖

๕๗

๒๕๔

๒๓

แม่ออน

๖๗

๖๘

๒๕

๑๖๐

๒๔

ดอยหล่อ

๑๐๕

๑๔๙

๒๖๐

รวม

,๒๗๕

,๕๗๐

,๔๗๒

๑๓,๓๑๗