ข้อมูลวัด  สำนักสงฆ์ / ที่พักสงฆ์  ในจังหวัดเชียงใหม่  (แบ่งตามเขตปกครอง/ตำบล)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒)


     

ที่

อำเภอ

จำนวนวัด/สำนักสงฆ์

จำนวนที่พักสงฆ์

แบ่งเขตการปกครอง(ตำบล)

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

เมืองเชียงใหม่ 

๑๒๑

๑๒๓

๑๐

๑๘

จอมทอง

๔๔

๔๕

๒๑

๒๙

แม่แจ่ม

๒๕

๒๕

๕๓

๕๕

เชียงดาว

๓๒

๓๕

๔๖

๒๒

๖๘

๑๑

ดอยสะเก็ด

๖๕

๖๖

๑๙

๒๓

๑๖

แม่แตง

๗๗

๘๕

๔๒

๓๐

๗๒

๑๗

แม่ริม

๖๔

๖๘

๑๖

๒๑

๑๑

สะเมิง

๒๙

๒๙

๑๖

๑๘

ฝาง

๖๖

๖๙

๓๐

๓๙

๑๐

พร้าว

๗๕

๗๙

๒๒

๒๘

๑๓

๑๑

สันป่าตอง

๑๐๔

๑๐๖

๑๕

๑๒

สารภี

๗๔

๗๔

๑๒

๑๓

สันกำแพง

๖๖

๖๗

๑๐

๑๔

สันทราย

๗๑

๗๓

๑๓

๑๓

๑๒

๑๕

หางดง

๗๒

๗๕

๑๑

๑๓

๑๓

๑๖

ฮอด

๓๒

๓๒

๒๓

๒๓

๑๗

อมก๋อย

๑๐

๑๐

๒๐

๒๔

๑๘

แม่อาย

๔๖

๔๗

๑๙

๒๓

๑๙

ดอยเต่า

๒๒

๒๒

๑๔

๑๕

๒๐

เวียงแหง

๑๔

๑๔

๑๑

๒๑

ไชยปราการ

๒๗

๒๘

๑๗

๒๑

๒๒

แม่วาง

๓๓

๓๔

๑๒

๑๔

๒๓

แม่ออน

๒๕

๒๕

๑๕

๑๖

๒๔

ดอยหล่อ

๓๒

๓๒

รวม

๑,๒๒๖

๓๗

๑,๒๖๓

๔๕๐

๑๑๒

๕๖๒

๒๒๔

๑๑

จำนวนวัด/สำนักสงฆ์ + จำนวนที่พักสงฆ์

๑,๘๒๕

๒๒๔

๑๑