ทะเบียนวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๓ (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด..... ทะเบียนวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๓ (สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ข้อมูล  ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓