การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

๑. รายการเอกสารประกอบคำร้องขอเช่าสืบแทนที่ดิน/อาคารวัดร้าง

๒. รายการเอกสารประกอบขอนำขึ้นทะเบียนวัดร้าง

๓. รายการเอกสารประกอบคำร้องขอโอนสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคารวัดร้าง

๔. คำขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินวัดร้าง

๕. บันทึกการโอนสิทธิ์การเช่าที่ดินวัดร้าง

๖. แบบคำร้องขอเช่าสืบแทนที่ดินวัดร้าง

๗. ใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง

๘. หนังสือยกกรรมสิทธิ์เรือน

๙. แบบแสดงความยินยอม

๑๐. หนังสือสละสิทธิ์การรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร

๑๑. รายการเอกสารประกอบคำร้องขอเช่าที่ดินว้ดร้าง

๑๒. คำร้องขอเช่าที่ดินว้ดร้าง

๑๓. อัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

๑๔. หนังสือมอบอำนาจ

๑๕. รายการเอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลในสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง

๑๖. รายการเอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเช่าที่ดินวัดร้าง