หน่วย อ.ป.ต. อำเภอเมืองเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 พระสิงห์ พระครูสิทธิวรคุณ  สิริภทฺโท เมธัง พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่  
2 หายยา พระปลัดบุญธรรม  ธมฺมวโร นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม่  
3 สันผีเสื้อ พระมหาอรุณ  อคฺคจิตโต ป่าข่อยใต้ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่  
4 ช้างเผือก ป่าตัน พระครูพิศิษฐ์พิพิธการ  ปญฺญาธโร ข่วงสิงห์ ช้างเผือก ป่าตัน เมืองเชียงใหม่  
5 สุเทพ เขต 2 พระครูสุคันธศีล  สุจฺจานนฺโท อุโมงค์สวนพุทธธรรม สุเทพ เมืองเชียงใหม่  
6 พระสิงห์เขต 2 พระใบฎีกายงยุทธ มหาปญฺโญ ฟ้อนสร้อย พระสิงห์เขต 2 เมืองเชียงใหม่  
7 ท่าศาลา  - หนองป่าครั่ง พระครูสิริปทุมรักษ์ จารุวณฺโณ ศรีบัวเงิน ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่  
8 แม่เหียะ พระครูโกศลปริยัติวิสิฐ  สิริปญฺโญ ท่าข้าม แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่  
9 ช้างคลาน พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ จกฺกวโร ลอยเคราะห์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่  
10 ป่าแดด พระครูประดิษฐ์เมธาวัฒน์  ฐิตปญฺโญ ดอนชัย ป่าแดด เมืองเชียงใหม่  
11 สุเทพเขต 1 พระครูปริยัติยานุศาสน์ เทวปุญโญ ฝายหิน สุเทพเขต 1 เมืองเชียงใหม่  
12 ศรีภูมิ เขต 1 พระครูอุดมธรรมรักขิต อาทิจฺจวํโส ผาบ่อง ศรีภูมิ เขต 1 เมืองเชียงใหม่  
13 ช้างม่อย พระครูพิศาลบุญนิวิฐ  ฐิตปุญโญ อู่ทรายคำ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่  
14 วัดเกต พระครูสุวัฒนวรคุณ จนฺทวณฺโณ สันป่าข่อย วัดเกต เมืองเชียงใหม่  
15 ฟ้าฮ่าม พระครูวิสิทธิ์สารคุณ กนฺตสาโร ลังกา ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่  
16 หนองหอย พระอธิการบุญส่ง กนฺตธมฺโม เสาหิน หนองหอย เมืองเชียงใหม่  
17 ศรีภูมิ พระครูโสภิตสีลาจาร ญาณวีโร ดอกเอื้อง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่  
18 ศรีภูมิเขต 3 พระครูสวัตถิ์ปัญญโสภิต ปญฺญาวชิโร หัวข่วง ศรีภูมิเขต 3 เมืองเชียงใหม่