หน่วย อ.ป.ต. อำเภอสารภี

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 สารภี พระมหามงคล มหาปญฺโญ ช่างเคิ่ง สารภี สารภี 2521
2 หนองแฝก พระใบฎีกาศตวรรษ ฐิตธมฺมวาที หวลการณ์ หนองแฝก สารภี 2530
3 ยางเนิ้ง พระปลัดศรีกุย  ปญญาธโร ต้นเหียว ยางเนิ้ง สารภี 2521
4 ชมภู พระมหาดร.วรวรรษ์ กิตติวฑฺฒโน ท่าต้นกวาว ชมพู สารภี 2521
5 หนองผึ้ง พระครูพุทธไสยาภิรักษ์  อาภสฺสโร พระนอนหนองผึ้ง หนองผึ้ง สารภี 2521
6 ไชยสถาน พระอธิการทศพล  ขีณมโล นันทาราม ไชยสถาน สารภี 2521
7 ป่าบง พระสุทัศน์  วิสารโท ร้องดอนชัย ป่าบง สารภี 2521
8 ท่าวังตาล พระอธิการวีรเดช  สนฺติกโร ช้างค้ำ ท่าวังตาล สารภี 2521
9 ดอนแก้ว พระครูประสงค์ เตชสีโล สันต้นกอก ดอนแก้ว สารภี 2521
10 สันทราย พระครูวัชรสีลโสภิต ฉนฺทสีโล ป่าสา สันทราย สารภี 2531
11 ขัวมุง พระนิพนธ์  ภูริวฑฺฒโก ป่าเดื่อ ขัวมุง สารภี 2531