หน่วย อ.ป.ต. อำเภอสันกำแพง

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 สันกำแพง พระอธิการอินปั๋น  วิสุทฺโธ สันใต้ สันกำแพง สันกำแพง 2553
2 ทรายมูล พระครูสิทธิปัญญาภรณ์ ปุญฺญาวุโธ สันก้างปลา สันกำแพง สันกำแพง 2552
3 ต้นเปา พระมหาวิทิตย์  อคฺคปุญฺโญ สันมะฮกฟ้า ต้นเปา สันกำแพง 2552
4 แม่ปูคา พระครูพิพัฒนธำรง  ปญฺญาวโร ปูคาใต้ แม่ปูคา สันกำแพง 2550
5 สันกลาง พระอธิการสมชาติ  จนฺทวํโส สันกลางใต้ สันกลาง สันกำแพง 2552
6 แช่ช้าง พระครูวรวุฒคุณ วิสารโท ดงขี้เหล็ก แช่ช้าง สันกำแพง 2547
7 บวกค้าง พระอธิการมานพ มหาวิริโย ร้องกองข้าว บวกค้าง สันกำแพง 2549
8 ห้วยทราย พระครูธีรศาสน์สุนทร  ธมฺมธีโร แม่ตาด ห้วยทราย สันกำแพง 2551
9 ร้องวัวแดง พระปลัดสุรัตน์ รตนโชโต ลังการ์ ร้องวัวแดง สันกำแพง 2548
10 ออนใต้ พระอธิการประพันธ์  ชวนปญฺโญ ป่าแงะ ออนใต้ สันกำแพง 2553