หน่วย อ.ป.ต. อำเภอแม่ออน

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 ออนกลาง พระครูปริยัติวราคม  วรธมฺโม บ้านวาก ออนกลาง แม่ออน  
2 ออนเหนือ - สหกรณ์ พระครูประทีปวรธรรม  ธมฺมทีโป หนองหอย ออนเหนือ แม่ออน  
3 แม่ทา - ทาเหนือ พระครูสังฆรักษ์องอาจ ปญฺญสาโร บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน  
4 ห้วยแก้ว พระครูกันตสีลวัตร  กนฺตสีโล แม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน