หน่วย อ.ป.ต. อำเภอเวียงแหง

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 แสนไห พระใบฎีกามนตรี  มหาวุฒโฑ อุทัยทาราม แสนไห เวียงแหง 2535
2 เมืองแหง พระอธิการนพดล  คุณวโร กำแพงใหม่ เมืองแหง เวียงแหง 2546
3 เปียงหลวง พระครูธีรกิจโกศล  สุธีโร ห้วยไคร้ เปียงหลวง เวียงแหง 2538