หน่วย อ.ป.ต. อำเภอสันทราย

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 สันทรายน้อย พระครูโอภาสวิหารกิจ  อาสโภ แม่ย่อย สันทรายน้อย สันทราย  
2 สันทรายหลวง พระครูพิพัฒน์สีลสังวร  สํวโร สันทรายหลวง สันทรายหลวง สันทราย  
3 สันพระเนตร พระครูประภาสสารคุณ ท่าทุ่ม สันพระเนตร สันทราย  
4 สันนาเม็ง พระครูวีรธรรม ภิวัฒน์ คอกหมู่ป่า สันนาเม็ง สันทราย  
5 แม่แฝก พระอธิการเมธวัจน์ จิตฺตทนฺโต หนองมะจับ แม่แฝก สันทราย  
6 แม่แฝกใหม่ พระครูสถิตเจติยารักษ์  ฐิตเมธี เจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ สันทราย  
7 สันป่าเปา พระครูปัญญาโรจนคุณ ปญฺญาธโร สันต้นเปา สันป่าเปา สันทราย  
8 หนองแหย่ง พระโกวิทธรรมโสภณ โกวิโท ร้องเม็ง หนองแหย่ง สันทราย  
9 ป่าไผ่ พระครูสุนทรญาณรังสี  วชิรญาโณ หนองเต่าคำ ป่าไผ่ สันทราย  
10 เมืองเล็น พระปลัดชื่น  ฉินฺนาลโย หนองกันครุ เมืองเล็น สันทราย  
11 หนองจ๊อม พระครูวิริยกิจพิศาล อตวีโร แม่แก็ดหลวง หนองจ๊อม สันทราย  
12 หนองหาร พระครูสังฆรักษ์รุ่งโรจน์  ชินวโร แม่เตาไห หนองหาร สันทราย