หน่วย อ.ป.ต. อำเภอแม่อาย

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 สันต้นหมื้อ พระครูจิราพงษ์  สุทฺธจิตโต ชัยชนาราม สันต้นหมื้อ แม่อาย  
2 บ้านหลวง พระครูโอภาสมงคลธรรม จตฺตาวีโร สว่างไพบูลย์ บ้านหลวง แม่อาย  
3 แม่นาวาง พระครูสมเพชร  ปภสฺสโร ลีลาอาสน์ แม่นาวาง แม่อาย  
4 แม่อายเขต 1-2 พระครูบุญสารโกวิท  โกวิโท มงคลสถาน แม่อายเขต 1-2 แม่อาย  
5 แม่สาว พระใบฎีกาบรรดิษฐ์   ญาณวีโร แม่สาว แม่สาว แม่อาย