หน่วย อ.ป.ต. อำเภอไชยปราการ

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 ศรีดงเย็นเขต 1 พระมหาประเสริฐ ธมฺมเสฎฺโฐ สันทราย ศรีดงเย็นเขต 1 ไชยปราการ  
2 ศรีดงเย็นเขต 2 พระครูวิมลบุญญาคม  อคฺคปุญฺโญ สันต้นเปา ศรีดงเย็นเขต 2 ไชยปราการ  
3 หนองบัว พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ฐานสฺสโร ป่าไม้แดง หนองบัว ไชยปราการ  
4 แม่ทะลบ พระครูพิพิธปุญโญภาส  ปภสสโร ฉิมพลีวัน แม่ทะลบ ไชยปราการ  
5 ปงตำ พระสำราญ  ปญฺญาธโร ห้วยม่วง(ม่วงคำ) ปงตำ ไชยปราการ