หน่วย อ.ป.ต. อำเภอฝาง

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 แม่สูน พระครูวิจิตธรรมวัฒน์  สิริวฑฺฒโก วิเวกการาม แม่สูน ฝาง  
2 เวียง พระครูสถาพรธรรมพิศิษฎ์   ฐิตธมโม เทพอำนวย เวียง ฝาง  
3 โป่งน้ำร้อน พระครูวิเชียร จนทวํโส ธัมมิกาวาส โป่งน้ำร้อน ฝาง  
4 แม่คะ พระครูไพศาลธรรมกิจ  พุทธรกขิโต โป่งทรายคำ แม่คะ ฝาง  
5 แม่ข่า พระครูอุปภัมภ์ปทุมรัตน์   สีลสาโร ศรีบัวเงิน แม่ข่า ฝาง  
6 ม่อนปิน พระใบฎีกาทวีศักดิ์  สุภทฺโท หัวนา ม่อนปิน ฝาง  
7 แม่งอน พระครูวิลาศ วชิรญาโณ ทุ่งจำลอง แม่งอน ฝาง  
8 สันทราย พระครูสุพัฒนมงคล สิริจนฺโท ศรีมงคล สันทราย ฝาง