หน่วย อ.ป.ต. อำเภอสันป่าตอง

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 บ้านแม พระอธิการภาณุพงศ์  ปญญาวชิโร บ้านเปียง บ้านแม สันป่าตอง 2538
2 ท่าวังพร้าว พระครูบัณฑิตวรพิพัฒน์ ชวโน ต้นแหนหลวง ท่าวังพร้าว สันป่าตอง 2550
3 ทุ่งสะโตก เขต 2 พระครูวิวิธประชานุกูล เตชปญฺโญ หัวริน ทุ่งสะโตก สันป่าตอง 2518
4 ทุ่งต้อม พระครูอรุณพัฒนโกศล ปทุมวณฺโณ ศรีอรุณ ทุ่งต้อม สันป่าตอง 2538
5 มะขามหลวง พระเศกสันต์  สุเมธี ป่าจู้ มะขามหลวง สันป่าตอง 2551
6 แม่ก๊า พระครูสังวรศีลาภิรักษ์  สีลสํวโร ทรายมูล แม่ก๊า สันป่าตอง 2538
7 บ้านกลาง พระครูวินัยธรสุเทพ  ฐานวโร ศรีนวรัฐ บ้านกลาง สันป่าตอง 2548
8 สันกลาง พระอธิการบุญมา  ปญฺญาคโม ห้วยส้ม สันกลาง สันป่าตอง 2549
9 ยุหว่า พระครูวิรุฬห์สัทธาวัฒน์  ปสนฺโน ศรีเกิด ยุหว่า สันป่าตอง 2540
10 ทุ่งสะโตกเขต 1 พระครูวิสุทธิธรรมานุสิฐ  เขมวโร ท่าสา ทุ่งสะโตก สันป่าตอง 2543
11 มะขุนหวาน พระมหาจรัล  จิตฺตสํวโร มะขุนหวาน มะขุนหวาน สันป่าตอง 2550
12 น้ำบ่อหลวง พระครูวินัยธรสายคำ  ปรกฺกโม ศรีอุดม น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง 2548