หน่วย อ.ป.ต. อำเภอพร้าว

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 ป่าตุ้ม พระนเรศ  ฐิตสีโล สันถนน ป่าตุ้ม พร้าว  
2 สันทราย พระครูวาปิสุนทรกิจ  สิกฺขาสโภ หนองปิด สันทราย พร้าว  
3 บ้านโป่ง พระครูวิสุทธิ์ปัญญาคุณ  จิตฺตปญฺโญ ป่าลัน บ้านโป่ง พร้าว  
4 น้าแพร่ พระครูปิยกิจจาภรณ์  ปิยปุตฺโต น้ำแพร่ น้ำแพร่ พร้าว  
5 เขื่อนผาก แม่แวน พระครูวชิรปัญญาวิมล  จิตฺตปญฺโญ แม่แวน เขื่อนผาก แม่แวน พร้าว  
6 แม่ปั๋ง พระครูรัตนปัญญาวัฒน์  รตนปญฺโญ แม่แพง แม่ปั่ง พร้าว  
7 โหล่งขอด พระอธิการวิเชียร  สุชีโว ป่าห้า โหล่งขอด พร้าว  
8 เวียง พระครูวิวัฒน์สุภาคม  อภิวฑฺฒโน แม่กอย เวียง พร้าว  
9 ป่าไหน่เขต 1 พระครูโกวิทธรรมาวุธ  ธมฺมธีโร โล๊ะปูเลย ป่าไหน่เขต 1 พร้าว  
10 ป่าไหน่เขต 2 พระครูอมรสาธุวัตร อินฺทปญโญ สันต๊ะผาบ ป่าไหน่เขต 2 พร้าว