หน่วย อ.ป.ต. อำเภอเชียงดาว

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 เมืองงาย พระครูวรปัญญาภิมณฑ์  วรปัญโญ เชียงยืน เมืองงาย เชียงดาว 2553
2 ทุ่งข้าวพวง พระปลัดปัญญา ปิยธัมโม ห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว 2546
3 ปิงโค้ง พระปลัดกิตติชัย  เขมจารี ปางมะกง ปิงโค้ง เชียงดาว 2546
4 เมืองนะ พระครูโอภาส ศีลวิบูลย์ อตฺตคุตโต ห้วยไส้ เมืองนะ เชียงดาว 2546
5 เชียงดาว พระครูสมุห์รัฐกร  สนฺตจิตโต แม่อีด(วัดเจริญราษฎร์) เชียงดาว เชียงดาว 2552
6 แม่นะ พระครูปลัดประจักษ์  ธีรภทฺโท ราษฎร์ประดิษฐ์ แม่นะ เชียงดาว 2551
7 เมืองคอง พระครูโสภณธรรมพินิค ฉนฺทโก ถ้ำเชียงดาว เมืองคอง เชียงดาว 2546