หน่วย อ.ป.ต. อำเภอแม่ริม

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 ดอนแก้ว พระครูคำมูล  วรธมฺโม โสภณาราม ดอนแก้ว แม่ริม  
2 แม่สา พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ ปริปุณโณ สว่างบรรเทิง แม่สา แม่ริม  
3 เหมืองแก้ว พระครูมงคลสิริวงศ์  สิริมงฺคโล ดอนตัน เหมืองแก้ว แม่ริม  
4 โป่งแยง พะครูวิสิฐปัญญาวัฒน์  ปญฺญาวุฑโฒ โป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ โป่งแยง แม่ริม  
5 ริมใต้ พระครูสังฆรักษ์บูรณชัย  ชยสมฺปนฺโณ ดวงดี ริมใต้ แม่ริม  
6 แม่แรม พระครูสังฆรักษ์ฐาปนพงค์ ฐิตวฑฒโน น้ำตกแม่สา แม่แรม แม่ริม  
7 สันโป่ง พระครูรัตนโพธิวัตร รตนปญฺโญ โพธินิมิตร สันโป่ง แม่ริม  
8 ริมเหนือ พระครูมนูญบุญญากร  สิริปญโญ เจดียสถาน ริมเหนือ แม่ริม  
9 ขี้เหล็ก พระครูสมุห์สวิง สุวณฺโณ อุดมชัยราษฎร์ ขี้เหล็ก แม่ริม  
10 ห้วยทราย สะลวง พระครูนิมิตรธรรมวิชร์  วชิโร ตำหนักธรรมนิมิต ห้วยทราย - สะลวง แม่ริม