หน่วย อ.ป.ต. อำเภอดอยสะเก็ด

ลำดับ ชื่อหน่วยอบรม นามเจ้าอาวาส วัด ตำบล อำเภอ จัดตั้งปี พ.ศ.
1 เชิงดอยเขต 1 พระโพธิรังษี  ฐิตปุญฺโญ พระธาตุดอยสะเก็ด เชิงดอยเขต 1 ดอยสะเก็ด  
2 เชิงดอยเขต 2 พระครูวิสิฐ บุญสาร กตปุญโญ ร้องขี้เหล็ก เชิงดอยเขต 2 ดอยสะเก็ด  
3 แม่โป่ง พระครูพุทธิธรรมรักษ์  พุทฺธรกฺขิโต กัญจน์นิธยาราม แม่โป่ง ดอยสะเก็ด  
4 ลวงเหนือ พระมหาอินผล  อนุตฺตโร สุขวิเวกการาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด  
5 ลวงเหนือ พระครูโสภณกิตติคุณ  กิตฺติญาโณ ใหม่ชลประทานชูชาติ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด  
6 ป่าป้อง พระครูปริยัติชยาลังการ  ปิยธมฺโม ชยาลังการ์ ป่าป้อง ดอยสะเก็ด  
7 สันปูเลยเขต 1 พระครูประภัศร์ชัยคุณ  ปภงฺกโร ชัยสถาน สันปูเลยเขต 1 ดอยสะเก็ด  
8 สันปูเลยเขต 2 พระธนภัทร  ญาณเมธี วารีสุทธาวาส สันปูเลยเขต 2 ดอยสะเก็ด  
9 ตลาดขวัญ พระอธิการพัชรากร  ภทฺทวฑฺฒนจารี บ้านถ้ำ ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด  
10 สำราญราษฎร์ พระครูอัมพวนานุรักษ์ อานนฺโท สันต้นม่วงเหนือ สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด  
11 แม่ฮ้อยเงิน พระใบฎีกายอดชาย สิรินฺธโร แม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด  
12 แม่คือ พระครูถาวรธรรมสุธี เทพินทราราม แม่คือ ดอยสะเก็ด  
13 ตลาดใหญ่ พระครูสุมนประสิทธิ์ สุมโน มหาวนาภิมุข ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด  
14 ป่าเมี่ยง- เทพเสด็จ พระจำเริญ  ฐานวีโร แม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด