แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 1. การขอใช้ที่ป่าเพื่อสร้างวัด
 2. หลักเกณฑ์และแบบรายงานวัดพัฒนา
 3. หลักเกณฑ์และแบบรายงานโครงการสวนสมุนไพรในวัด
 4. แบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป
 5. แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย
 6. การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
 7. การขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด
 8. การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
 9. การขออนุญาตตั้งวัด
 10. การขออนุญาตสร้างวัด
 11. การรับรองสภาพวัด
 12. ขั้นตอนและการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินของวัด
 13. การขอเปลี่ยนชื่อวัดและการเพิ่มชื่อวัด
 14. การขอรวมวัด
 15. การขอยุบเลิกวัด
 16. การขอย้ายวัด
 17. การขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง