ประชุมเตรียมงานประเพณีเตียวขี้นดอยพระบรมธาตุดอยสุเทพ วิสาขบูชา ๒๕๖๑