พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่าหากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบและทิศทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กอปรกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพี่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7488