ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตรวจสอบเนื้อที่เช่า และเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ เลขที่ ๗๙ ที่ดินวัดกู่ฮุ่ม (ร้าง) ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่     ตรวจสอบพื้นที่และช่วยเหลือ กรณี ขอออกโฉนดที่ดินที่ธรณีสงฆ์ วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียงวัดบ้านโห้ง หมู่ที่ ๔  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,514