การติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องบริเวณที่ดินที่ตั้งศาลหลักเมือง เชียงใหม่-ลำพูน หมู่ที่ ๕ ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ดำเนินการนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินที่ธรณีสงฆ์วัดวังแดง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

วิดีโอ

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 501,046