การจัดทำรายงานการเงินของวัด (บัญชีรายรับ-ราย่จ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดทำรายงานการเงินของวัด (บัญชีรายรับ-รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx เอกสารดาวน์โหลด |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 838,850