JA slide show
 
Home
ประกาศผลรางวัลการประกวด หนังสั้น หัวข้อ "คนดีเป็นอย่างไร"
วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:05

ประกาศ ผลรางวัลการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "คนดีเป็นอย่างไร"

รางวัลที่ 1 โรงเรียนพิงค์รัตน์ เรื่อง หน้ากาก

รางวัลที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง อยู่ที่่จะมอง

รางวัลที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เรื่อง ค่าของความดี

รางวัลชมเชย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เรื่อง คุณค่า

รางวัลชมเชย โรงเรียนดาราวิทยาลัย เรื่อง ฝนบันดาลใจ 

รางวัลชมเชย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชย์บำรุง เรื่อง เมื่อวาน


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัลด้วยน่ะค่ะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังผู้ได้รับรางวัลภายหลัง น่ะค่ะ

 
แจ้ง
วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:59

ประกาศ !!!!!

แจ้งประกาศผลรางวัลการประกวดโครงการหนังสั้น

ในหัวข้อ "คนดีเป็นอย่างไร"

เป็นวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น.

 
กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 57
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:25

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑ วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีหล่อเทียนพรรษา การเปิดนิทรรศการพระธรรมจาริก และชนเผ่า ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒ วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ชิงโล่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมทุนการศึกษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขบวนแห่พระพุทธรูป และเทียนพรรษา ๓๓๙ เล่ม ถวายแด่พระธรรมจาริกบนยอดดอย จากพุทธสถานเชียงใหม่ สู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๔ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมแสง สี เสียง “วันอาสาฬหบูชา ธรรมะยาตรา คุ้มครองโลก”

ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๖ วันศุกร์ที่ ๔–๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นิทรรศการของศูนย์กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พุทธกิจ ๔๕ ปี) ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๗ พิธีเวียนเทียน ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดประกอบพิธีเวียนเทียน จำนวน ๔ วัด ได้แก่

๑ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

๒ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง

๓ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

๔ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เทียนจำนำพรรษาพระราชทานประจำปี 2557 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:43

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 15.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดวังสิงห์คำ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:30

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 57

เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าแดด จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าเเดด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:28

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.57 เวลา 13.00 น. ได้จัดการประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศานสนาจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณเจ้า พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,พระธรรมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 7,พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7,พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 , พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่


อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจัังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้158
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้422
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1213
mod_vvisit_counterเดือนนี้6741
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10294
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด326584

ขณะนี้มีผู้ชม : 9
IP ของคุณ : 54.226.93.128
,
Now is: 2014-07-30 07:01

สร้างวัด ๙ วัด ใน อ.กัลยาณิวัฒนา

พระปริยัติฯ แผนกธรรม-บาลี

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และบรมธาตุดอยสุเทพเป็นปูชนียสถานสำคัญ
คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และล้านนานไทยมาเป็นเวลานาน จนมีคำกล่าวว่า
"หากมาเชียงใหม่ แล้ว ไม่ได้กินข้าวซอย
ไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพ ก็เหมือนกับว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่"


วัดสวนดอกพระอารามหลวง
วัดสวนดอกในอดีตนั้นป็นสวนดอกไม้ (ต้นพยอม) ของเจ้านายฝ่ายเหนือใน ราชวงศ์เม็งราย โดยในปี พ.ศ. 1914 (ศักราชนี้ถือตามหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ของพระรัตนปัญญาเกตุ) พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์เม็งราย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น "พระอารามหลวง"

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  ...