พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์หนเหนือ รุ่นที่ 19 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2567 การลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการถวายวัด/สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ณ วัดฟ้าหลั่ง ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ วัดสันก้างปลา ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 2/2567 โดยถวายคำแนะนำในการสร้างวัด ตั้งวัด การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการสร้างวัด และงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ฯ ณ อาคารพระสัทธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นิเทศติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดย พระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสิทธิ์วชิรานุกูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ และพระครูสุตกิจจาภิรมย์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วาง แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม 2567

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

วิดีโอ

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 839,151