พิธีเชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระอธิการเกรียงไกร โกสโส (หลวงปู่กวง) ณ วัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่ พระอธิการเกรียงไกร โกสโส (หลวงปู่กวง) อายุ ๘๔ ปี พรรษา ๕๖ เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ ณ วัดป่านาบุญ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

         พระอธิการเกรียงไกร โกสโส (หลวงปู่กวง) เกิดเมื่อ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๘๐ ที่บ้านเลขที่ ๕๑ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๔๖ บิดาชื่อนายซงจั๊ว
แซ่จิว มารดาชื่อนางเซียมฝุน แซ่อึ้ง อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ณ พัทธสีมาวัดป่าสำราญนิวาส ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีพระราชสารสุธี (ขันติ์ ขนฺติโก) (ภายหลังได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่) เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการเกรียงไกร โกสโล (หลวงปู่กวง โกสโล) เมื่อได้อุปสมบทและอยู่กับหลวงปู่หลวง กตปุญฺโ และหลวงพ่อสม โกกนุทโทแล้ว ได้ติดตามเดินธุดงค์และฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญฺมากโร ซึ่งเป็นผู้พาธุดงค์เข้าป่าฝึกภาวนาเป็นคนแรก หลวงปู่กวงเป็นผู้มีอุปนิสัยสันโดษ มักน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด อยู่แบบเรียบง่าย นอกจากนั้น ยังได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อุปัฏฐากรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ ได้แก่ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร, หลวงปู่อ่อน าณสิริ, หลวงปู่ชอบ านสโม เป็นต้น ซึ่งจากการที่ท่านได้เรียนรู้พระธรรมวินัยข้อวัตรปฏิปทาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่อย่างเข้มงวด ทำให้ปัจจุบัน พระอธิการเกรียงไกร (หลวงปู่กวง โกสโล) ก็ยังคงรักษาพระธรรมวินัยข้อวัตรปฏิปทานั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
ไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่กุลบุตรต่อไป

         ในการนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธีเชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระอธิการเกรียงไกร โกสโส (หลวงปู่กวง) ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 568,755