โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเชียงใหม่ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดน้ำต้อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
                 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" หนเหนือ โดยความเมตตา พระเทพรัตนนายก ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ ได้ดำเนินการติดตาม-ประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเชียงใหม่ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บ้านแม่หอย วัดน้ำต้อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

                  ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ พร้อม นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และข้าราชการในสังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตาม-ประเมินผลการดำเนินงานโครงกรสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดเชียงใหม่ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและตามมาตรการที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,859