พระพรหมโมลี ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุ-สามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๓๓๐ รูป และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ ให้แก่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๓๗๘ รูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาพระปริยัติแผนกบาลีของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ถูกจารึกไว้เป็นภาษาบาลี  ที่รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
                 โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (หนเหนือ) และหัวหน้าส่วนราชการ คณะสงฆ์ และประชาชน เข้าร่วมพิธี
                  ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 152,879